Masz pytania? +48 (22) 299-50-34  |  biuro@ais-holding.pl

AIS HOLDING SKA

20 lat doświadczenia
w branży bezpieczeństwa

Wierzymy, że projektujemy dla ciebie najlepsze rozwiązania oraz zapewniamy kompleksową usługę dostosowaną do indywidualnych potrzeb abyś czuł się bezpieczniej komfortowo realizując swoje założenia biznesowe.

   

Oferta AIS Holding skierowana jest do klientów wymagających skutecznej i nowoczesnej ochrony. Usługa świadczona jest według najwyższych standardów, zgodnie z procedurami indywidualnie przygotowanymi na potrzeby każdego z kontraktów.

Firma posiada doświadczenie w tworzeniu systemów bezpieczeństwa na potrzeby ochrony różnej kategorii obiektów:

Istotnym elementem procesu wdrażania systemów bezpieczeństwa przez AIS Holding jest staranny dobór pracowników, którzy weryfikowani są pod względem predyspozycji psychofizycznych, doświadczenia, przebiegu kariery zawodowej, posiadanych kwalifikacji. Wysokie wymogi stawiane przez naszych Klientów zmuszają nas do prowadzenia właściwej polityki kadrowej. W związku z powyższym wszyscy pracownicy firmy spełniają poniższe kryteria:

 

Opracowanie harmonogramu realizacji kontraktu

 • 1
    Omówienie zapisow kontraktu
 • 2
    Zapoznanie się z procedurami klienta
 • 3
    Przygotowanie wewnętrznych procedur wg. specyfiki obiektu
 • 4
    Przygotowanie dokumentacji wymaganej prawem
 • 5
    Prezentacja i zatwierdzenie umundurowania
 • 6
    Przygotowanie sprzętu niezbędnego do obsługi kontraktu
 • 7
    Przygotowanie szkoleń z zakresu zabezpieczeń technicznych istniejących na obiekcie, tj. SAP, SSWiN, DSO, KD
 • 8
    Wdrożenie usługi
 • 9
    Analiza bezpieczeństwa
 • 10
    Wdrożenie rekomendowanych procedur
 • 11
    Wdrożenie rekomendowanych szkoleń: PPOZ, pierwsza pomoc, systemy bezpieczeństwa
 • 12
    Określenie systemu raportowania (system ON-LINE, raporty)
 • 13
    Opracowanie KPI (Key Performance lndicators)
 

Szkolenia dla pracowników ochrony

ochfiz7

System cyklicznych szkoleń uzależnionych od kategorii obsługiwanego kontraktu oraz autorski system premiowy, pozwalają ambitnym pracownikom na podnoszenie kwalifikacji oraz możliwość budowania ścieżki kariery.

Rodzaje szkoleń obiektowych:

 • Ustawa o Ochronie Osób i Mienia
 • Podstawy prawne ochrony fizycznej w Polsce
 • Formy, metody i zasady wykonywania ochrony
 • Prawo karne w ochronie osób i mienia
 • Prawo wykroczeń w ochronie osób i mienia
 • Kontrola trzeźwości
 • Ochrona / profilaktyka przeciwpożarowa
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Ochrona danych osobowych
 • Taktyka i metody ochrony obiektów
 • Terroryzm
 

Analiza bezpieczeństwa obiektu

Głównym, celem analizy bezpieczeństwa obiektu jest zapoznanie się z aktualnym stanem bezpieczeństwa fzycznego i technicznego obiektu, aby na podstawie zebranych informacji opracować zestaw rekomendacji, zmierzających do jego poprawy tj. minimalizacji ryzyka wystąpienia lub całkowitego wyeliminowania różnego rodzaju zagrożeń. Jest to pierwszy etap zbudowania systemu zarządzania bezpieczeństwem organizacji. Identyfkuje on zarówno czynniki, jakie znajdują się w otoczeniu organizacji, które mają znaczenie dla ochrony informacji, zasobów rzeczowych, personelu, procesów, jak również bada wnętrze frmy, czyli zewnętrzny system organizacyjny, dzięki czemu może zidentyfikować wszystkie rozwiązania organizacyjne, które w swym działaniu mają zadania ochronne. Przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa pozwala na zorganizowanie kompleksowego programu zarządzania bezpieczeństwem i strategii działania frmy w tym obszarze.

Etapy realizacji i oceny stanu bezpieczeństwa
Identyfikacja i wartościowanie zaosobów organizacji
Identyfiakcja zagrożeń

Identyfikacja i ocena zabezpieczeń funkcjonijących w organizacji

Już na tym etapie staramy się wyszukać elementy najbardziej istotne dla istnienia

i funkcjonowania organizacji. Obecnie coraz bardziej pożądanym jest zarządzanie ciągłością (BCM). Wskazanie zasobów niezbędnych do funkcjonowania realizacji procesów podstawo¬wych służy do opracowania i wdrożenia planów ciągłości.>

Prowadzona w oparciu o podstawowy katalog zagrożeń, stosowany przez AIS Holding. Na tym etapie oceniane są zagrożenia dla zasobów, uznanych w trakcie I etapu za wartościowe, niezbędnych do realizacji zadań podstawowych organizacji lub wymagających specjalnych zasad ochrony wynikających z przepisów prawa. Identyfkacjai ocena zabezpieczeń funkcjonującychw frmie.

Na tym etapie identyfikujemy wszystkie zabezpieczenia, jakie występująw organizacji i mają wpływ na jej bezpieczeństwo. Często niektóre działania nawet nieświadomie, spełniają funkcje ochronne.

Na tym etapie identyfkujemy wszystkie zabezpieczenia, jakie występują w organizacjii mają wpływ na jej bezpieczeństwo.

Często niektóre działania nawet nieświadomie, spełniają funkcje ochronne

 

KPI - Kluczowe wskaźniki efektywności

Zastosowanie KPI daje nam wiedzę, która pozwala na bieżąco monitorować stopień realizacji naszych założeń – a to z kolei umożliwia podejmowanie szybkich decyzji, nadawanie odpowiednich priorytetów działaniom i doskonalenie strategii rozwoju bezpieczeństwa. KPI mają za zadanie pomoc w zdefiniowaniu i osiągnięciu celów operacyjnych i strategicznych. Wiedząc, jakie elementy naszej działalności funkcjonują prawidłowo, a jakie nie przynoszą rezultatów, możemy stale ulepszać strategię rozwoju bezpieczeństwa.